Karpatnaftokhim

KARPATNAFTOCHIM is the only Ukrainian producer of ethylene, propylene, benzene, polyethylene and polyvinyl chloride.